Bon Nadal

informació sobre el consell de centres valencians en l'exterior

El Consell de Centres Valencians en l'Exterior és l'òrgan col·legiat de representació i participació dels Centres Valencians en l'Exterior. Té caràcter deliberant i exerceix funcions consultives i d'assessorament a l'administració de la Generalitat sobre els drets i interessos relacionades amb les comunitats valencianes en l'exterior.

En el Consell tenen representació els Centres Valencians en l'Exterior i els departaments de l'Administració de la Generalitat que exerceixen competències relacionades, així com altres organismes com les Universitats, la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, el Consell de Participació Ciutadana, el Consell de la Joventut, l'Acadèmia Valenciana de la Llengua i el Consell Valencià de Cultura.

El Consell està adscrit a la conselleria competent en matèria de comunitats de valencians en l'exterior, actualment la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació. En correspon la Presidència del Consell al conseller de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació.

La Llei 2/2015, de 2 d'abril, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana, estableix en el seu Títol V, Capítol III, "Participació Ciutadana dels Valencians en l'Exterior", article 53, que el Consell de Centres Valencians en l'Exterior exercirà les funcions consultives i d'assessorament a l'Administració de la Generalitat en relació amb els assumptes que afecten els drets i interessos de les comunitats de valencians en l'exterior. El règim, adscripció, composició i funcionament del Consell de Centres Valencians en l'Exterior es determinarà reglamentàriament.

El Decret 94/2016, de 22 de juliol, del Consell, pel qual es regulen els Centres Valencians en l'Exterior, desenvolupa reglamentàriament aquest òrgan col·legiat en el seu Títol IV, articles 12 a 18.

D'acord amb l'article 12 del Decret 94/2016, les funcions del Consell són:

a) Assessorar el Consell sobre les línies generals, objectius i iniciatives específiques que desenvolupen les seues relacions amb els CEVEX.

b) Elaborar informes, amb periodicitat com a mínim anual, sobre l'estat, situació i evolució de les relacions entre els CEVEX de tot el món i la Comunitat Valenciana.

c) Canalitzar les propostes que, en els seus àmbits d'interés, sorgisquen dels CEVEX.

d) Proposar al Consell que adopte les iniciatives oportunes per a l'elaboració o modificació de normes que afecten directament o indirecta la comunitat de valencians i valencianes en l'exterior, així com informar sobre les propostes presentades en aquesta matèria.

e) Contribuir en la formulació d'un pla quadriennal per a la participació de la ciutadania valenciana en l'exterior que arreplegue les propostes d'accions per a l'esmentat període.

f) Avaluar l'execució de les polítiques que es desenvolupen en matèria de relacions amb les comunitats valencianes en l'exterior.

g) Col·laborar en el disseny i execució d'actuacions per a fomentar la participació de les persones joves residents fora de la Comunitat Valenciana en la vida social, cultural i política valenciana.

h) Col·laborar en el disseny d'actuacions que integren la joventut descendent de persones valencianes en els CEVEX.

i) Impulsar les activitats i la presència dels CEVEX.

j) Fomentar les relacions dels CEVEX de tot el món, entre si i amb la Comunitat Valenciana i les seues institucions, i proposar al Consell activitats i iniciatives de col·laboració per a aqueix fi.

k) Establir llits de col·laboració amb altres òrgans de participació de la ciutadania exterior existents en l'Estat espanyol.

l) Fomentar les relacions entre el teixit associatiu valencià i les persones valencianes en l'exterior, especialment amb la joventut valenciana resident en l'exterior.

m) Qualsevol altra que li siga atribuïda per l'ordenament jurídic.

Les propostes, acords, informes o recomanacions dels òrgans del Consell de CEVEX es canalitzaran, pel seu president o presidenta, a través de l'òrgan competent en matèria de relacions amb les comunitats valencianes en l'exterior.

El Consell de CEVEX funcionarà en Ple i en comissions i grups de treball.

El Ple del Consell de CEVEX podrà crear comissions i grups de treball amb l'estructura, composició i funcions que determine. Les comissions i grups de treball que es creen poden tindre caràcter permanent o poden crear-se per al tractament de qüestions específiques. Als grups de treball podrà incorporar-se personal funcionari de l'Administració de la Generalitat o altres persones expertes en les matèries que s'hi tracten.

De conformitat amb allò que disposa l'article 13.1 del Decret 94/2016, són membres del Consell:

a) La presidència correspondrà a la persona titular de la Conselleria competent en matèria de relacions amb les comunitats valencianes en l'exterior, que podrà ser substituïda per un alt càrrec de la mencionada conselleria, que delegue.

b) La vicepresidència, que correspondrà a una persona representant dels CEVEX, integrant del Consell de CEVEX i triada per aquest.

c) La persona que ocupe la presidència de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua o persona que delegue, amb el rang d'acadèmica.

d) La persona que ocupe la presidència del Consell Valencià de Cultura o persona que delegue, membre d'aquest.

e) Un màxim de cinc representants del Consell, amb rang no inferior a director o directora general, per nomenament de la persona titular de cada una de les conselleries que exerceixen competències en matèria de:

1r. Memòria històrica.

2n. Relacions exteriors.

3r. Turisme.

4t. Cooperació al desenrotllament.

5è. Política lingüística.

f) Una persona representant de les universitats públiques valencianes per nomenament de la Conferència de Rectors de les Universitats Públiques Valencianes.

g) Una persona representant de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.

h) Una persona representant del Consell de Participació Ciutadana.

i) Una persona representant del Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana.

j) Dotze representants dels centres valencians inscrits a l'empara d'este decret, per elecció dels propis centres, segons la distribució següent:

1r. quatre representants dels centres existents a Espanya.

2n. tres representants dels centres existents a Amèrica del Sud.

3r. Una persona representant dels centres existents en la resta d'Europa.

4t. Una persona representant dels centres existents a Amèrica Central.

5è. Una persona representant dels centres existents a Amèrica del Nord.

6è. Una persona representant dels centres existents en la resta del món.

7è. Una persona representant de les persones joves associades en els centres valencians en l'exterior.

2. Formarà part del Consell de CEVEX, amb veu però sense vot, la persona que ostente el Deganat del cos consular acreditat a València.

3. Exercirà la Secretaria personal amb relació funcionarial del centre directiu competent, nomenat a este efecte per la presidència del Consell de Centres Valencians en l'Exterior, amb veu però sense vot.

Cada organització o institució representada en el Consell de CEVEX comunicarà la proposta de separació dels seus membres i la designació dels qui hagen de substituir-los, en escrit dirigit a la presidència del Consell de CEVEX, perquè hi faça els oportuns nomenaments. El president o la presidenta donarà compte al ple i a les comissions corresponents de les variacions que es produïsquen.

a) El centre directiu competent en matèria de comunitats de valencians i valencianes en l'exterior sol·licitarà als centres de cada circumscripció que proposen les candidatures que consideren, podent cada centre presentar un candidat o una candidata. A l'efecte, cada un dels centres haurà de remetre una còpia de l'acord de proposta d'un candidat o candidata.

b) Entre els candidats i les candidates, els centres, agrupats d'acord amb les circumscripcions indicades en el punt anterior, acordaran per majoria designar les persones que actuaran com a vocals titulars i suplents del Consell de CEVEX, en representació dels centres de la seua circumscripció. En cada circumscripció en què es designe més d'un o una representant s'haurà de garantir el principi de representació equilibrada entre dones i homes. Els centres hauran de remetre al centre directiu competent en matèria de relacions amb les comunitats valencianes en l'exterior còpia de l'acord conjunt de designació dels i les representants.

c) En cas de no existir acord entre els centres d'una circumscripció per a designar els i les vocals representatius que els representen en el Consell de CEVEX, el centre directiu competent, prèvia consulta amb cada un dels centres afectats, designarà per sorteig, entre els candidats i candidates proposats per aquells, els i les vocals titulars i suplents del Consell de CEVEX que corresponguen.

Per cada membre titular del Consell de CEVEX, podrà ser triada una persona en qualitat de suplent.

Una vegada constituït el Consell de CEVEX, la durada del mandat dels seus membres és de tres anys, renovable per un només període de la mateixa durada, excepte qui ho siga en raó del càrrec. Tot això sense perjuí de la possible remoció, substitució o reelecció, d'acord amb les normes en la virtut de les quals hagen obtingut la designació.

Són funcions del President del Consell de Centres Valencians en l'Exterior:

a) Representar el Consell.

b) Planificar, organitzar i coordinar l'activitat del Consell i executar els seus acords.

c) Convocar, presidir, suspendre i alçar les reunions, dirigir les deliberacions i dirimir els empats amb el seu vot de qualitat.

1. El Ple es reunirà en sessió ordinària, almenys, dues vegades a l'any. Les convocatòries les efectuarà la presidència amb un mínim d'un mes d'antelació, i fixarà necessàriament l'ordre del dia, l'hora i el lloc de realització.

2. La Presidència pot convocar els i les membres del Consell de CEVEX per a realitzar reunions extraordinàries sempre que ho estime necessari o convenient i, en tot cas, a petició d'un nombre de vocalies del Consell de CEVEX que represente com a mínim un terç dels seus membres.

3. Les reunions del Ple podran fer-se a través de mitjans electrònics. Entre altres, es consideraran inclosos entre els mitjans electrònics vàlids el correu electrònic, les audioconferencias i les videoconferències. Els equips i programes utilitzats per a la realització de la sessió en aquesta modalitat, seran definits en coordinació amb l'òrgan competent en matèria de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions de la Generalitat. La Secretaria del Consell de CEVEX adoptarà les mesures pertinents per a garantir la unitat de l'acte.

4. Serà necessari un quòrum de la majoria absoluta dels seus membres per a la vàlida constitució del Ple, que serà garantida per la Secretaria del Consell de CEVEX.

5. Podran assistir a les sessions del Ple del Consell de CEVEX, amb veu però sense vot, aquelles persones o institucions que la presidència del Consell de CEVEX jutge oportú que hi assistisquen, per la seua rellevància en l'àmbit social o cultural de la Comunitat Valenciana, o per la seua vinculació amb els CEVEX o amb els punts a tractar en l'ordre del dia.

Per a l'adopció d'acords serà suficient la majoria simple dels vots les persones membres assistents, dirimint els empats el vot de la Presidència del Consell de CEVEX. El vot serà individual, podent a més ser secret quan ho sol·licite alguna persona membre assistent o així ho acorde la Presidència.

Les persones membres del Consell de CEVEX triades en representació de les comunitats valencianes en l'exterior, seran les encarregades de traslladar al si del Consell totes les iniciatives adoptades per les entitats que representen, així com exercir les funcions següents:

a) Comunicar, a les entitats que representen, les resolucions que s'adopten en les reunions del Consell de CEVEX.

b) Emetre informes sobre el funcionament i les activitats que realitzen les entitats que representen.

c) Impulsar i coordinar les relacions entre les entitats que representen amb el Consell de CEVEX.