Bon Nadal

Introducció

Introducció

Tindrà la consideració de CEVEX qualsevol associació legalment reconeguda, sense ànim lucratiu i amb personalitat jurídica pròpia, d'acord amb les normes vigents en el territori en què es trobe ubicada, constituïda per una comunitat de valencians i valencianes o els seus descendents establerta fora de la Comunitat Valenciana, que siga reconeguda com a tal per l'òrgan competent en matèria de relacions amb les comunitats de valencians a l'exterior, en els termes que preveu el Decret 94/2016, de 22 de juliol, del Consell, pel qual es regulen els centres valencians en l'exterior de la Comunitat Valenciana.

Els CEVEX tenen les següents característiques:

  • Seran la via i marc preferent de la relació entre els i les membres de les comunitats de valencians i valencianes a l'exterior i la Generalitat.
  • Tindran com a objectius prioritaris la canalització de la participació de la ciutadania valenciana a l'exterior i el manteniment dels vincles sentimentals, afectius, socials i culturals amb el Poble Valencià, així com el foment del coneixement de la seua història, la seua llengua pròpia i la seua cultura. Per al compliment dels objectius esmentats els CEVEX desenvoluparan les iniciatives que consideren més adequades.
  • Tindran la denominació que lliurement s'hagen atorgat, sempre que siga respectuosa amb la Constitució i l'Estatut d'Autonomia.
  • Seran instrument de participació en la vida social, cultural i política de la Comunitat Valenciana; seran considerats, per la Generalitat i pels organismes i institucions que en depenen, entitats ciutadanes amb els drets que estableix l'Estatut d'Autonomia i la Llei 2/2015, de 2 d'abril.

Estats UnitsMèxicCentreamricaAmèrica del SurArgentinaSuèciaAlemanyaFrançaEspanyaÀsiaHTML Map